Formandens beretning

Hvor vi i bestyrelsen igennem de sidste par år har haft meget fokus på rammerne omkring os, og her tænker jeg specielt på udbygningen af hallen, samt revideringen af foreningens værdigrundlag, politikker og forventninger til hinanden, så har vi nu rettet blikket indad og er begyndt at kigge på det egentlige foreningsarbejde;
 

  • Hvad kan og skal vi tilbyde af aktiviteter og arrangementer for såvel trænere/instruktører som for vores medlemmer, for at få skabt et fællesskab, hvor man udover at være sammen og få et større kendskab til hinanden, også kan udvikle og få idéer til nye tiltag i foreningen, som kan tilgodese de behov vi måtte have i vores lokalsamfund?
  • Hvordan skaber vi bedre forhold for brugerne og kan vi sælge os selv på en anden måde?
  • Hvordan kan vi gøre os selv mere synlige omkring, hvad der sker, og hvad vi kan tilbyde?


Umiddelbart efter sidste generalforsamling gik en ny hjemmeside for ØIF i luften. Og efter flere forsøg med forskellige løsninger, er det nu lykkedes at få skabt en flot hjemmeside, som både er informationsrig og overskuelig, og hvor alle udvalg er med til at få synliggjort sig selv. Der er dog stadig plads til, at endnu flere, også medlemmer, indsender gode historier som kan udgives. Udover det, er der kommet godt gang i forskellige Facebookgrupper, som også er med til at synliggøre og informere om foreningens aktiviteter.

For et år siden besluttede bestyrelsen, at klubbladet fremover kun skulle udgives to gange om året dels p.gr.a. besparelsen samt, at vi ikke følte, at der var stof nok til tre blade. Dette er imidlertid ændret igen eftersom vi i sensommeren indgik i et samarbejde om at udgive et fælles ”Øsby & omegnsblad” sammen med Kirken og beboerforeningen.
Målet var, at vi i fællesskab kunne gøre bladet både billigere og bedre, og samtidig appellere til langt flere mennesker.
I november blev det første fællesblad så udgivet, og her skal der lyde en stor tak til hele redaktionsgruppen for det meget flotte resultat.

I forbindelse med ønsket og behovet for en fyldestgørende fælleskalender i det nye ”blad”, arbejder bestyrelsen også i øjeblikket på at få lavet et årshjul, hvor alle arrangementer og aktiviteter bliver datosat og lagt ind i god tid.

Øsby blev udnævnt som Årets Landsby 2014 på baggrund af en ansøgning udformet af beboerforening på vegne af hele lokalsamfundet – hvor vi som forening kan være stolte af det store aktivitetsniveau og de sociale arrangementer, vi har kunnet bidrage med og dermed været med til at skabe et engageret og aktivt lokalsamfund.
Tillykke til os alle, og ikke mindst Øsby & omegns Beboerforening for deres flotte arbejde omkring initiativet og ansøgningen.

Der var mange flotte ord og roser til vores lokalsamfund fra borgmesteren ved receptionen for prisoverrækkelsen, hvor vi var rigtig mange repræsentanter for lokalsamfundet – både børn og voksne.

Et af årets helt store højdepunkter i foreningen var hallens 25-års jubilæum d. 28. oktober, som blev fejret på den mest fantastiske måde i den efterfølgende weekend. Først med en 25-timers event, hvor udvalgene satte fokus på foreningen via forskellige aktiviteter og arrangementer. Lørdag formiddag med en reception i tilbygningen, hvor det specielt var vores samarbejdspartnere, der var inviteret, for så at kulminere i et brag af en fest lørdag aften, hvor stemningen og humøret var helt i top.
Alt dette havde ikke kunnet lade sig gøre, hvis ikke ALLE på tværs af generationer, og især de personer som havde en afgørende betydning for, at vi overhovedet fik en hal i Øsby, havde bidraget med både praktisk arbejde og de gode historier om, hvad man kan opnå i et fællesskab af frivillige.
Ved denne lejlighed blev Peter Lausten og Niels Vestergaard udnævnt som æresmedlemmer i ØIF, for deres store og altid utrættelige arbejdsindsats og engagement i foreningen. Endnu engang TILLYKKE!

I år har de enkelte udvalg også været i gang med at udarbejde en overskuelig ”Informations- og opgave-beskrivelse” af de forskellige ansvarsområder de har i foreningen – dette arbejde er endnu ikke færdigt, men skal resultere i, at hvert udvalg, hvert år udgiver en ensartet træner- og instruktørmappe.

Af nye tiltag har vi i august måned indført en fælles oprydnings- og klargøringsdag i hallen, motionshuset + diverse andre lokaler, hvor alle udvalg og bestyrelsen deltager. Her kan de så få sig en snak om den kommende sæson, og hvordan man bedst mulig indretter sig så hallen syner pæn og imødekommende hele tiden.
En anden af årets store succeser var også, da nogle personer på tværs af vores lokale foreninger tog initiativ til at oprette et Øsby-hold ved arrangementet ”Stafet for livet” i starten af september – dette gentages helt sikkert, og forhåbentligt med endnu flere deltagere. Det giver sammenhold og muligheden for at have et fantastisk døgn sammen.
Efter jubilæumsarrangementet opstod snakken om det ikke snart igen var tid til at afholde et Åbent hal – arrangement. Det første fandt sted lørdag d. 24. januar og blev en stor succes med ca. 150 børn og voksne der på tværs af generationer hyggede sig med leg og spil.
                                                      
Omkring bestyrelsens fokus på udviklingen af nye tiltag omkring aktiviteter i foreningen inviterede vi alle trænere og instruktører til et DGI-kursus, hvor der ville blive præsenteret nye spil, som skulle være til inspiration for de enkelte ”afdelinger” – Dette blev desværre aflyst p.gr.a. manglende tilslutning – måske var tidspunktet forkert, men idéen er ikke opgivet.
Som alt andet skal børneattester nu også hentes digitalt, og vi har derfor valgt at hente nye attester på samtlige trænere/ instruktører over 15 år.

Bestyrelsen har valgt at investere i et nyt og tidssvarende musikanlæg i hallen, da dette har været et stort ønske fra udvalgene i en del år.
I øjeblikket er jeg i dialog med kultur- og fritidsforvaltningen om hvorvidt det er muligt at få etableret en lift eller elevator op til cafeteriet på 1. sal, da nogle af vores ældre medlemmer har svært ved at komme derop. Det skulle jo nødig ende med, at man helt fravælger at komme i hallen på grund af det.

I den kommende periode vil bestyrelsen kigge på, om vi ikke kan få cafeteriet frisket op og give rummet et nyt udseende.
Ligeledes er der et ønske til at få indrettet et afslapningsrum for børn med sækkestole og spil samt at indkøbe projektor og lærred som kan bruges i forbindelse med fællesarrangementer, såsom store sportsbegivenheder, mgp, foredrag m.m.

Derudover går bestyrelsen også i gang med at se på muligheden for at sælge vores aktiviteter på en anden måde – evt. som pakker med tilbud om flere aktiviteter.
Igen i år vil jeg fremhæve det gode og positive samarbejde vi som forening har med kultur- og fritidsforvaltningen, skolen, sponsorerne og de lokale håndværkere.

Og som sædvanlig slutte af med at sige tusind tak til alle der yder noget for foreningen. De afgående personer fra udvalgene og især en tak til bestyrelsesmedlemmerne, som er med til at få tingene til at glide, så alt fungerer i hverdagen. TAK!

   Lars Vinum/ Formand for ØIF