Køb og betaling af abonnement

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Øsby Idrætsforening er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Øsby Idrætsforening må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Øsby Idrætsforening er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden. 

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Øsby Idrætsforening eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes. 

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Øsby Idrætsforening ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

 

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

 

Behandling af personoplysninger

Øsby Idrætsforening har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Øsby Idrætsforening indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem hjemmesiden på www.øsby-if.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Øsby Idrætsforening, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vilØsby Idrætsforening somdataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Øsby Idrætsforening gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Øsby Idrætsforening fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Øsby Idrætsforening

Øsby Stadionvej 6

6100 Haderslev

CVR-nr: 31821665

E-mail:      mail@oesby.net

Foreningens vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted:

 1. Foreningens navn er Øsby Idrætsforening (Ø.I.F.) med stiftelsesdato den 28. april 1933
  Foreningens hjemsted er Haderslev kommune.


§ 2 Foreningens formål:

 1. Foreningen har til formål at samle, udvikle og højne medlemmernes interesse for idræt under en form og tone, som kan virke fremmende for kammeratskabsfølelse og god idrætslig indstilling.


§ 3 Medlemskab og organisationer:

 1. Foreningen er medlem af Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI), Jysk Boldspil - Union (JBU), Jysk Håndbold Forbund (JHF)og Haderslev Idræts Råd (H.I.R.).
 2. Bestyrelsen kan tilsluttes andre organisationer, som skal godkendes på efterfølgende generalforsamling.


§ 4 Foreningens medlemmer:

 1. Enhver kan optages som aktivt medlem. Indmeldelse sker til udvalgsmedlemmer og bestyrelse.
  Passive medlemmer kan optages på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen.
 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der ved sin holdning og opførsel krænker foreningens omdømme eller vedtægter. Udelukkelsen skal begrundes, og medlemmet skal oplyses om ankemuligheder. Vedkommende medlem kan forlange udelukkelsen prøvet på førstkommende generalforsamling. Udelukkelse kræver, at der er et almindeligt flertal for udelukkelse af medlemmet.
 3. Bestyrelsen kan endvidere udelukke et medlem, der er i mere end 3 måneders restance.
  Genoptagelse som medlem skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af bestyrelsen.
  Ethvert medlem er underkastet de forskellige hovedforbunds love og reglementer.


§ 5 Æresmedlemmer:

 1. Medlemmer, der har ydet en værdifuld indsats sportsligt eller administrativt for foreningen kan, efter indstilling af bestyrelsen, udnævnes til æresmedlem.
 2. Alle æresmedlemmer udnævnes på livstid og tildeles foreningens Hædersbevis.
 3. Udnævnelsen kan dog ophæves i henhold ti § 4 stk. 2


§ 6 Årets "ØIF'er":

 1. Titlen tildeles en person eller gruppe, som har gjort sig bemærket med en ekstraordinær indsats i foreningen ØIF. Bestyrelsen tildeler titlen.


§ 7 Kontingent:

 1. Kontingenter fastsættes af de enkelte udvalg og godkendes af bestyrelsen.
  Kontingentet opkræves forud.
 2. Bestyrelsen kan i særlig tilfælde give kontingentfrihed.
  Æresmedlemmer er altid kontingentfrie.


§ 8 Generalforsamling:

 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i lokalt medie, med angivelse af tid og sted, samt på foreningens hjemmeside.
 3. Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen, senest 7 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside.
 4. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Ved afstemning gør simpelt stemmeflertal udslaget. Er stemmerne lige, bortfalder forslagene.
 5. Der kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer ved vedtagelse af vedtægtsændringer.
 6. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et medlem ønsker det.
 7. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 8. Forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest en måned før
  generalforsamlingen, da det skal offentliggøres i forbindelse med indkaldelse af generalforsamlingen.
 9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom til formanden, med angivelse af forhandlingsemne.
 10. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 25 dage efter begæringens modtagelse. Og skal indkaldes med samme frist som i § 8 stk. 2. & 3.
 11. Stemmeret har alle medlemmer over 14 år, såfremt de har været medlem i mindst 3 måneder.
  Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 12. Ved den ordinære generalforsamling har dagsordenen minimum følgende punkter:
 • Valg af dirigent.
 • Valg af 3 stemmetællere.
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år, til godkendelse.
 • Beretning fra udvalgene, til godkendelse.
 • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, til godkendelse.
 • Forelæggelse af næste års budget, til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg til bestyrelse:( formand, næstformand, kasserer, sekretær )
 • Valg til udvalg, samt 1 suppleant til hvert udvalg.
 • Valg af revisorer, samt 1 suppleant.
 • Årets "ØIF'er"
 • Eventuelt.


§ 9 Valg:

 1. På generalforsamlinger, der afholdes på ulige årstal, vælges formand og sekretær, på lige årstal vælges næstformand og kasserer.
 2. Samtlige, der er på valg, vælges med almindeligt stemmeflertal.
 3. Alle medlemmer over 16 år kan vælges til udvalg og bestyrelsen. Formand, næstformand, eller kasserer skal dog være myndige.
 4. Et fraværende medlem kan foreslås og vælges, såfremt vedkommende har givet tilsagn herom. Alle valg gælder for en to års periode. Suppleanter vælges dog kun for 1 år.
 5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 10 Foreningens ledelse:

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse med følgende sammensætning:
  Formand, næstformand, kasserer, sekretær og formændene for de faste udvalg.
 2. Bestyrelsen repræsenterer og tegner foreningen i alle forhold.
 3. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde i henhold til stk. 9, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
 4. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten til det næste ordinære valg.
 5. Afgørelse af sager, der forelægges bestyrelsen, træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand.
 6. I tilfælde af formandens forfald, indtræder næstformanden i dennes sted.
 7. Bestyrelsen drøfter og fastlægger inden udgangen af januar måned foreningens budget for det kommende regnskabsår. Kassereren forelægger budgettet på den kommende generalforsamling. Af budgettet skal nøje fremgå hvilke midler, de forskellige udvalg kan disponere over i regnskabsåret.
 8. Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, samt træffer afgørelser i sager, som fremsendes af udvalgene.
 9. Bestyrelsen skal afholde bestyrelsesmøder mindst en gang hvert kvartal.
 10. Bestyrelsen skal skrive referat over generalforsamling, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder for foreningen.
 11. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg.


§ 11 Bestyrelsesmedlemmernes arbejdsområder:

 1. Formanden repræsenterer foreningen udadtil og indadtil, og indkalder til de fornødne bestyrelses-
  møder, jfr. § 10. Formanden har ansvaret for at der føres et beslutningsreferat.
 2. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse. Bestyrelsen kan vælge en anden postadresse. Modtagne skrivelser, mails o. lign., som angår udvalgenes arbejde, skal hurtigst muligt videreekspederes til udvalgsformændene. Øvrige forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.
 3. Bestyrelsen har ansvaret for at foreningen som minimum har tegnet de lovpligtige forsikringer.
 4. Formand, næstformand, kasserer og sekretær kan ikke være formand for et af udvalgene.
 5. Kassereren fører foreningens regnskab og er pligtig til at holde bestyrelsen løbende orienteret om foreningens økonomiske stilling.
 6. Bestyrelsen kan meddele kassereren prokura for så vidt angår daglige og sædvanlige dispositioner.
 7. Regnskabsåret følger kalenderåret og kassereren skal senest 14 dage før generalforsamlingen fremlægge driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. december til revisorerne. Regnskaberne med revisionspåtegning og bestyrelsens underskrift forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
 8. Sekretæren fører beslutningsreferater samt påtager sig de opgaver, som bestyrelsen finder nødvendige. Herudover fører sekretæren fortegnelse over de resultater, der fra udvalgene er fremsendt til godkendelse som klubrekorder. Rekorder godkendes ud fra specialforbundenes specifikationer. Generalforsamlingen orienteres om anerkendte rekorder.
 9. Bestyrelsen har ansvaret for, at der af alle elektronisk førte data tages regelmæssig ekstern back.up
 10. Bestyrelsen udvælger egnede lederemner til kursusophold, som betales af foreningen.
 11. Medlemskartoteket føres af kassereren.


§ 12 Foreningens udvalg:

 1. Foreningen består af udvalgene: Fodbold/Håndbold, Gymnastik, Badminton, Motion, samt Festudvalg. Nye udvalg kan optages i foreningen på en generalforsamling.
 2. Udvalgene består af min. 3 og max. 5 medlemmer, plus 1 suppleant. Udvalgene konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen.
 3. Udvalgene varetager den daglige ledelse af egne aktiviteter. Udvalgene har ved udvalgsformanden dispositionsretten ud fra de godkendte budgetter.
 4. Udvalgsformanden er medlem af bestyrelsen og er den ansvarlige leder af sin afdeling overfor bestyrelsen.
 5. Udvalgsformanden udarbejder i samarbejde med bl.a. kassereren et budget for udvalget. Udvalgsbudget skal udarbejdes i så god tid, at det kan indarbejdes i det samlede budget for foreningen.


§ 13 Revisorer:

 1. Til revision af foreningens regnskab vælges 2 revisorer, der er pligtige til at foretage kasse- og regnskabsrevision, såvel talmæssigt som kritisk.


§ 14 Foreningens midler:

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 2. Foreningens midler anbringes (med undtagelse af de for løbende udgifter nødvendige beløb) i pengeinstitutter, valgt af bestyrelsen.
 3. Alle midler, der tilvejebringes til gavn for medlemmer, skal fremgå af foreningens regnskab.
 4. Midler fra foreningens formue kan efter ansøgning, af bestyrelsen frigives til særlige formål.
  Oprettelse af særlig fonde kan kun finde sted ifølge generalforsamlings beslutning.


§ 15 Opløsning af foreningen:

 1. Bestemmelse om opløsning af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling, der indvarsles med dette ene punkt på dagsordenen.
 2. Der kræves tilslutning af mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede. Dog kan foreningen aldrig ophæves, så længe 25 stemmeberettigede medlemmer ønsker dens beståen.
 3. Foreningens eventuelle formue ved opløsningen, skal indsættes på en spærret konto i 5 år. Opstartes der en ny lokal idrætsforening i perioden, tilfalder beløbet denne. Ellers skænkes beløbet efter 5 år til Haderslev Idræts Råd (HIR).
 4. På generalforsamlingen tages endvidere bestemmelse om afhændelse af foreningens ejendele. Dette besluttes med simpelt stemmeflertal.


§ 16 Ikrafttræden:

 1. Vedtægterne er godkendt på ordinær generalforsamling den 2. juni 2021, og er gældende fra denne dato, hvorefter tidligere vedtægter er annulleret.
   
§ 17 Digital generalforsamling:
 
1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1.
Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens
afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på
generalforsamlingen.
4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om,
hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse.
Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.